O programie » Moduły programu » Moduł CE-Przewodnik MD

CE-Przewodnik dla dyrektywy maszynowej


Moduł ten jest częścią pakietów BASIC, COMPACT i PROFESSIONAL


Najważniejszym elementem modułu jest CE-Przewodnik (CE Guide) prowadzący do oznakowania CE, ujęty w osiem kroków w postaci zakładek:
 1. Klasyfikacja produktu (Classification of product)
 2. Zastosowanie odpowiednich dyrektyw (Apply relevant directives)
 3. Zastosowanie odpowiednich norm (Apply relevant standards)
 4. Przeprowadzenie oceny ryzyka (Perform risk assessment)
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej (Compile technical file)
 6. Ocena zgodności produktów wymienionych w zał. IV DM (Assess conformity of annex IV)
 7. Wykonanie wewnętrznych kontroli produkcji (Perform internal manufacturing checks)
 8. Wydruk deklaracji zgodności (Print EC declaration of conformity)

Każdy krok to w rzeczywistości formularz do wypełnienia i zatwierdzenia przez kompetentnego pracownika. Dopiero zatwierdzenie wszystkich kroków pozwala na wydruk deklaracji zgodności (lub deklaracji włączenia).

CE-Przewodnik MD

Moduł wyposażony jest również w narzędzia pomocne przy realizacji powyższych kroków jak np.:
 • biblioteka opisów zagrożeń,
 • biblioteka metod eliminacji bądź zmniejszenia ryzyka,
 • informacje i pytania dotyczące CE wraz z odpowiedziami Komisji Europejskiej,
 • system pomocy (PDF) wraz z odnośnikami i funkcją przeszukiwania tekstów dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).


« wstecz