Zawartość szablonów


Nasze szablony obejmują przykładowo:
  • Listę obszarów zagrożeń objętych normą ze znormalizowanymi opisami zagrożeń i rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko zaproponowanymi w normie.
  • Listę odsyłaczy i zadań do wykonania, m.in. wykaz istotnych zagrożeń oraz zadań odpowiadających poszczególnym częściom normy, które należy uzupełnić w trakcie pracy nad projektem.
  • Listę zastosowanych norm wykorzystywanych przy projekcie innych niż głóna norma typu C. Jest to szczególnie ważne, ponieważ normy typu C często odnoszą się do wymagań stawianych przez normy typu B.
  • Listę zastosowanych dyrektyw UE.
  • Listę kontrolną do kompilacji informacji o użytkowniku wymaganych w normie C.
  • Jedną lub więcej list potrzebnych do przeprowadzania kontroli wymaganych przez normę.

W jaki sposób wymagania norm są przetwarzane w szablonach projektów Safexpert i jakie płyną z tego korzyści?

Ocena ryzyka

Normy typu C, zazwyczaj w sekcji 5, zawierają szczególne informacje o istotnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w przypadku określonego typu produktu.

Podczas opracowywania szablonu projektu wydorębnia się z normy zagrożenia, obszary zagrożeń oraz fazy życia i, o ile to możliwe, sporządza się określone opisy zagrożeń.

Do każdego istotnego zagrożenia przypisuje się odpowienie rozwiązania dotyczące zmniejszenia ryzyka określone w normie. Jeśli norma przewiduje kilka wariantów rozwiązań, włącza się je indywidualnie do szablonu projektu.

W trakcie pracy nad swoim rzeczywistym projektem musisz po prostu usunąć te warianty, których nie potrzebujesz, a następnie dostosować wybrane rozwiązanie i zadeklarować odpowiednie zmniejszenie ryzyka za pomocą tych lub innych środków.

Normy stosowane dla wybranych środków zmniejszających ryzyko

Dla każdym przypadku ekspert projektujący szablon szczegółowo zaznacza które sekcje normy zastosował podczas opracowywania rozwiązania związanego z bezpieczeństwem oraz które cele bezpieczeństwa określone w załączniku I dyrektywy maszynowej mają dzięki temu zostać osiągnięte.

Dane te oferują szczególnie duże korzyści. Safexpert może sprawdzić każde rozwiązanie związane z bezpieczeństwem online (każdego dnia) pod kątem jego zgodności z zastosowanymi normami.

Jest to interesujące podczas pracy nad pierwszym projektem. Ale korzyści jest jeszcze więcej, gdy szablon projektu zostaje wykorzystany ponownie po kilku latach, a zastosowane w nim rozwiązania zostaną skopiowane do innego projektu.

Lista odsyłaczy

Listy odsyłaczy typu C, które są przygotowane na podstawie normy typu C, zapewniają doskonały przegląd "istotnych zagrożeń" przewidzianych w normie oraz wymagań co do rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

Safexpert pozwala wyświetlić ocenę ryzyka zgodnie z listą odsyłaczy typu C. Pokazuje to użytkownikowi jakie środki zostały przewidziane w projekcie, aby spełnić wymóg określonej sekcji normy.

Lista zadań

Niektóre normy zawierają specyficzne wymagania, które muszą zostać spełnione w trakcie zarządzania projektem związanym z bezpieczeństwem.

W przypadku tych wymagań twórca szablonu projektu tworzy tzw. listę zadań, która następnie przekazywane są menadżerowi projektu Safexpert.9Czym są szablony projektów?   Dostępne szablony projektów