O programie » Moduły programu » Moduł CE-Przewodnik LVD

CE-Przewodnik dla dyrektywy niskonapięciowej


Moduł ten jest częścią pakietów BASIC, COMPACT i PROFESSIONAL.


Moduł ten zawiera specjalnie przygotowane funkcjonalności wspomagające proces oznakowania CE urzędzeń elektrycznych zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE. CE-Przewodnik przeprowadza procedurę oceny zgodności w sześciu krokach w postaci zakładek:
  1. Zastosowanie odpowiednich dyrektyw (Apply relevant directives)
  2. Zastosowanie odpowiednich norm (Apply relevant standards)
  3. Przeprowadzenie oceny ryzyka (Perform risk assessment)
  4. Opracowanie dokumentacji technicznej (Compile technical file)
  5. Wykonanie wewnętrznych kontroli produkcji (Perform internal manufacturing checks)
  6. Wydruk deklaracji zgodności (Print EC declaration of conformity)

Każdy krok to w rzeczywistości formularz do wypełnienia i zatwierdzenia przez kompetentnego pracownika. Dopiero zatwierdzenie wszystkich kroków pozwala na wydruk deklaracji zgodności.

CE-Przewodnik LVD

Ocena ryzyka

W zakładce "Ocena ryzyka" należy zidentyfikować zagrożenia, ocenić ryzyko i udokumentować środki, które podjęte zostały indywidualnie dla każdego przypadku, w celu odpowiedniego zmniejszenia ryzyka. Oprócz listy zagrożeń zgodnej z EN ISO 12100 zawartej w Safexpert, można również przełączyć ocenę ryzyka na widok zgodny z dyrektywą niskonapięciową:

Odsyłacze do istotnych norm i dyrektyw ułatwiają poszukiwanie odpowiednich rozwiązań ograniczania ryzyka. Kliknięcie wybranego odnośnika otwiera dokument z tekstem dyrektywy lub normy bezpośrednio na odpowiednim jego fragmencie (pod warunkiem posiadania stosownego pliku PDF z treścią dokumentu). Safexpert oferuje możliwość udokumentowania każdego wybranego środka, jak również stale i automatycznie monitoruje aktualność stosowanych rozwiązań z normami. Szczególnie pomocny w tym względzie jest moduł Menadżer Norm.

« wstecz